Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

Opdrachtnemer is Mova Finco. Waar in deze algemene voorwaarden verwezen is naar “Mova Finco” en/of “wij” wordt bedoeld: Mova Finco, met zetel te 8211 Aartrijke, Noordstraat 18, met als KBO nummer 0766.530.226, alsmede naar ondernemingen die zijn gelieerd aan Mova Finco.

Waar in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar “klant” en/of “Opdrachtgever”, wordt hiermee de wederpartij van Mova Finco bedoeld

Waar in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar “Diensten” worden daarmee de diensten uit de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever bedoeld.

Alle offertes/aanbiedingen van diensten en producten van Mova Finco zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij door Mova Finco schriftelijk anders is aangegeven.

 

Artikel 2 – Betaling

De facturatie verloopt maandelijks via e-billing. De Opdrachtgever dient de facturen te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij laattijdige betaling wordt van rechtswege zonder ingebrekestelling (i) een interest a rato van 10% per jaar tot op de dag van betaling, en (ii) en forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 40 EUR en een maximum van 2.500 EUR is van rechtswege verschuldigd. Eventuele gerechtskosten en uitvoeringskosten zijn ten laste van de in gebreke gebleven opdrachtgever. De Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening of opschorting van een betaling.

Onverminderd de toepassing van de vertragingsinteresten en het verhogingsbeding kan de Opdrachtnemer bij niet (tijdige) betaling van de Erelonen de Opdrachtgever aangetekend in gebreke stellen. Indien aan de aanmaning binnen de veertien dagen geen gevolg wordt gegeven kan de Opdrachtnemer zijn tussenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen vanaf de 15de dag volgende op de aangetekende ingebrekestelling. In dergelijk geval blijven de Erelonen voor de reeds gepresteerde diensten verschuldigd en zal een bijkomende schadevergoeding van 20% van de nog niet gefactureerde Erelonen verschuldigd zijn.

De Opdrachtnemer kan steeds een hogere werkelijke schade bewijzen en vorderen.

De laattijdige betaling van één factuur, maakt alle andere nog niet vervallen facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar, onafgezien van de bij voorbaat toegestane betalingsvoorwaarden en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling.

In geval van achterstallige betaling behoudt de Opdrachtnemer het recht voor, en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling, zijn prestaties op te heffen, ongeacht of deze voortvloeien uit het huidige dan wel uit voorgaande of latere contracten, en deze pas te hervatten, vanaf de regularisatie van de betaling.

Alle betwistingen met betrekking tot de geleverde prestaties of de factuur moeten aangetekend worden overgemaakt binnen de acht kalenderdagen na ontvangst van de factuur, dit alles op straffe van verklaring van niet- ontvankelijkheid.

 

Artikel 3 – Beëindiging van de overeenkomst

De Opdrachtgever kan de overeenkomst op eender welk ogenblik opzeggen tegen betaling aan de Opdrachtnemer van de Erelonen voor de uitgevoerde prestaties en een vergoeding voor gemaakte kosten en gemiste opbrengst die minimaal 20% bedraagt van de Erelonen verschuldigd voor het overblijvend deel van de opdracht van de Opdrachtnemer.

Indien de Opdrachtgever de uitvoering van de werken niet heeft aangevat binnen het jaar na aanstelling van de Opdrachtnemer, wordt de Opdrachtgever geacht de overeenkomst te hebben beëindigd en heeft de Opdrachtnemer het recht op de hiervoor vermelde vergoeding.

De Opdrachtnemer kan zijn opdracht beëindigen, zonder afbreuk te doen aan zijn recht op schadevergoeding indien de Opdrachtgever hem belemmert in de vervulling van zijn taak, met name onder meer indien de Opdrachtgever: nalaat de Opdrachtnemer de nodige informatie te bezorgen, weigert de documenten te ondertekenen, de Erelonen niet tijdig en volledig betaalt. In dergelijk geval heeft de Opdrachtnemer recht op de Erelonen voor de uitgevoerde prestaties en een vergoeding voor gemaakte kosten en gemiste opbrengst die minimaal 20% bedraagt van de Erelonen verschuldigd voor het overblijvend deel van de opdracht van de Opdrachtnemer.

Huidige overeenkomst wordt geacht intuitu personae te zijn aangegaan, wat betreft de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer mag zijn opdracht als beëindigd beschouwen zo de Opdrachtgever ophoudt te bestaan of zijn project of deze overeenkomst overdraagt. De voormelde vergoeding is in deze gevallen van toepassing.

Ingeval van overlijden van de Opdrachtnemer of wanneer de Opdrachtnemer in de onmogelijkheid verkeert om zijn opdracht verder uit te voeren of ingeval van beëindiging van de overeenkomst zal de Opdrachtgever in zijn vervanging dienen te voorzien. Hij zal de naam van de nieuwe Opdrachtnemer per aangetekende brief mededelen aan de bevoegde instantie in een verklaring mede ondertekend door de architect belast met de controle en door de nieuwe opdrachtnemer.

Artikel 4 – Intellectuele eigendomsrechten en gebruik van de Voorafgaande Analyse

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door de Opdrachtnemer verrichte diensten alsmede de gemaakte/bewerkte en geleverde documenten en andere producten die voorwerp (kunnen) zijn van intellectuele eigendomsrechten, zijn en blijven eigendom van de Opdrachtnemer en komen uitsluitend aan de Opdrachtnemer toe. Onder deze intellectuele eigendomsrechten zijn in ieder geval begrepen merkenrechten, auteursrechten, octrooirechten, modelrechten, knowhow, het recht op handelsnaam, databankrechten en exclusieve licentierechten. De levering van een dienst en/of product door de Opdrachtnemer kan niet worden aangemerkt als een uitdrukkelijke of impliciete licentie tot publicatie, vermenigvuldiging, exploitatie of vrijgave aan derden van de intellectuele eigendomsrechten, tenzij daarvoor voorafgaand uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is verkregen van de Opdrachtnemer. Indien vast staat dat de Opdrachtgever wezenlijk heeft bijgedragen aan innovaties die de Opdrachtnemer in andere projecten een wezenlijk competitief voordeel kunnen geven, zullen de beide partijen de modaliteiten vastleggen van enige vorm van een tegemoetkoming.
Door het ondertekenen van deze overeenkomst en betaling van de Erelonen verkrijgt de Opdrachtgever enkel een exclusieve en niet-overdraagbare licentie om de door de Opdrachtnemer verstrekte gegevens en informatie te gebruiken, mits bronvermelding.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

Indien Mova Finco aansprakelijk is voor schade, is de aansprakelijkheid van Mova Finco beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

Onder schade wordt uitsluitend directe schade verstaan, bestaande uit: 1) de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden, 2) de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestaties van Mova Finco aan de overeenkomst te laten beantwoorden en 3) redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de opdrachtgever aantoont deze schade te hebben geleden en dat deze kosten ook daadwerkelijk hebben bijgedragen aan het beperken van de schade.

Hoewel de Opdrachtnemer de door de Opdrachtgever geleverde informatie zal analyseren, blijft de Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan de Opdrachtnemer verstrekte informatie of gegevens.

De partij die slachtoffer is van overmacht kan hiervoor niet aansprakelijk worden gehouden. Deze partij kan, haar verbintenissen verminderen, de overeenkomst verbreken of de uitvoering ervan annuleren zonder dat ze gehouden zou zijn tot betaling van enige vergoeding.

In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Mova Finco beperkt tot het bedrag dat haar verzekeringsmaatschappij in voorkomend geval uitkeert.

Artikel 6 – Geheimhouding

De partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bronnen hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk wanneer dit door een partij is verteld of wanneer dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

De verplichting tot geheimhouding geldt niet voor informatie en gegevens: 1) die van publieke bekendheid zijn, anders dan door toedoen van partijen, 2) die zijn vrijgegeven ingevolge een wettelijke verplichting of in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak en 3) ten aanzien waarvan schriftelijk ontslag uit de geheimhoudingsplicht is verleend.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is het de Klant niet toegestaan om naar Producten en naar de overeenkomst te verwijzen in publicaties of advertenties op websites, in folders etc.

Artikel 7 – Betwistingen

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht.

Elk geschil dat zou kunnen rijzen naar aanleiding van het sluiten, de uitvoering, beëindiging of de interpretatie van deze overeenkomst behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken welke territoriaal bevoegd zijn voor de zetel van de Opdrachtnemer.